Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában
 
Az Adatkezelő adatai
Cégnév: Alyum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Éger utca 4/A.
Adószám: 13279697208
Weblap: http://www.alyumauto.hu
Kapcsolattartás: Szabó Károly, Spán János
Telefon: 06-96/207-556, 06 20/9421-522, 06 20/9741-463,
E-mail: info@alyumauto.hu
 
A jelen Tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:
• az érintettekre vonatkozó adatok típusait
• az adatkezelési célok felsorolását
• azon jogalapokat, amelyek alapján kezeljük adataikat
• mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek
• valamint az adatok tárolására vonatkozó információkat.
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait!

Általános adatkezelési irányelveink

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
• A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
• A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
• A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
• A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Szolgáltató az érintett által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából kezeli. Szolgáltató a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve az érintett kérésére törli. A személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, aki törvényi felhatalmazás vagy hozzájárulás hiányában harmadik személyek részére nem adja át.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@alyumauto.hu e-mail címre!
 

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

• Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
• Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
• Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ.
• Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
• Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
• Közös adatkezelő: Az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.
• Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
• Adatkezelés korlátozása: A tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.
• Adatfeldolgozás: Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
• Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi
• Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
• Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
• Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.
 

Hogyan kezeljük adatait?

Cégünknél csak olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyeket Ön számunkra a járművek vételével vagy eladásával, illetve további szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban átad.
Ezekben az esetben vagy az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.
Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az adatok kezelése és feldolgozása során kiemelten fontos a célhoz kötöttség követelménye, amely szerint személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelünk.
A legfontosabb jogszabályok, amelyek előírják számunkra azon kötelezettségeket, amelyek teljesítéséhez szükséges feldolgoznunk személyes adatait:
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2000. évi C. törvény a számvitelről
• 2007. évi CXXVII. számú törvény az általános forgalmi adóról
• 1997. évi CLV. számú törvény a fogyasztóvédelemről
• 2009. évi CLXII. számú törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről (ez a törvény szabályozza a jogokat és kötelezettségeket a fogyasztási hitelek közvetítése során),
• 2007. évi LIII. számú törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (ez a törvény írja elő az ügyfelek azonosításának és ellenőrzésének kötelező végrehajtását)
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 
Az. alábbiakban ismertetjük adatkezelési gyakorlatunkat.
 

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?

1. Érdeklődés online és személyesen
Adatkezelés célja: a szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás az érintettel
Érintettek köre: Minden olyan érdeklődő, aki autóvásárlási céllal, de még nem teljesen elköteleződve érdeklődik egy-egy eladásra kínált autó iránt
Adatok tárolása: az adatkezelő székhelye
 
Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám, dátum, autó adatai
Felhasználási mód: papír alapon, online (az info@alyumauto.hu span.janos@alyumauto.hu szabo.karoly@alyumauto.hu email címen)
Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatfeldolgozási tevékenység időtartama, hatálya: utolsó kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 14 nap
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő munkavállalói
Adatok továbbítása: adattovábbítás nem történik harmadik fél részére.
 
2. Adás-vétel – foglaló alismervény alapján
Adatkezelés célja: a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatosan keletkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztratív, számlázási és egyéb feladatok ellátása.
Érintettek köre: Minden olyan vásárló, aki cégünktől gépkocsi adás-vételi szándékkal foglaló elismervényt ír alá.
Adatok tárolása: az adatkezelő telephelye

Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám, dátum, autó adatai
Felhasználási mód: Elismervény foglaló átadásáról - átvételéről
Jogalap: EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b) pontja – szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatfeldolgozási tevékenység időtartama, hatálya: a szerződéses jogviszony megszűnését követő 365 nap, illetve a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő munkavállalói
Adatok továbbítása: Szolgáltató a könyvelési feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe.
 
3. Adás-vételi szerződés
Adatkezelés célja: a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatosan keletkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztratív, számlázási és egyéb feladatok ellátása.
Érintettek köre: Minden olyan vásárló, aki cégünktől gépkocsit vásárol.
Adatok tárolása: az adatkezelő telephelye

Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám, dátum, autó adatai
Felhasználási mód: Elismervény foglaló átadásáról - átvételéről
Jogalap: EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b) pontja – szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatfeldolgozási tevékenység időtartama, hatálya: a szerződéses jogviszony megszűnését követő 365 nap, illetve a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő munkavállalói
Adatok továbbítása: Szolgáltató a könyvelési feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe.
 
4. Lízingszerződés, Hitelközvetítő alkusz cég: Alyum Kft.
Adatkezelés célja: a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatosan keletkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztratív, számlázási és egyéb feladatok ellátása.
Érintettek köre: Minden olyan vásárló, aki cégünknél Merkantil Bank lízingszerződéssel gépkocsit vásárol.
Adatok tárolása: Alyum Kft. telephelye - számítógépen és papír alapon - valamint a Merkantil Bank szoftver adatbázisában.

Kezelt személyes adatok: név születési hely és idő, anyja neve, szig szám, lakcím levelezési cím, munkáltatói igazolás, jogosítvány szám, előző munkahely neve, jelenlegi mhely neve, elérhetőségei, iskolai végzettség autó adatai
Felhasználási mód: gépjármű lízing szerződés˙ papír alapon egyéni belépési kóddal a Merkantil Bank közvetítői partner rendszerében
Jogalap: EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b) pontja – szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatfeldolgozási tevékenység időtartama, hatálya:a szerződéses jogviszony megszűnését követő 365 nap, illetve a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Alyum Kft. munkavállalói
Gépjármű lízing szerződés nyilatkozatai - minden esetben a bank határozza meg a feltételeket:
• Lízingkérelem
• Ügyfélnyilatkozat
• Általános tájékoztató lízingszerződés megkötését megelőzően
• Kockázatfeltáró nyilatkozat
• Cascomentességi nyilatkozat – Casco esetén: Groupama Biztosító
• Tényleges tulajdonosi nyilatkozat – cégek esetén
• Üzembentartói szerződés – okmányirodai meghatalmazás
• Elfogadónyilatkozat a bank feltételeiről
• KHR nyilatkozat
• Adás-vételi szerződés
• Lízingszerződés
Adatok továbbítása: Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. felé. Cégünk a könyvelési feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe.

5. Meghatalmazás gépjármű-átiratással kapcsolatos okmányirodai ügyintézéshez
Adatkezelés célja: a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatosan keletkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztratív és egyéb feladatok ellátása.
Érintettek köre: Minden olyan vásárló, aki meghatalmazást ad gépjármű adás-vétel esetén, a nevében történő okmányirodai ügyintézéshez.
Adatok tárolása: Okmányiroda Mososnmagyaróvár

Kezelt személyes adatok: név születési hely és idő, anyja neve, szig szám, személyi szám, lakcím autó adatai
Felhasználási mód: Meghatalmazás okmányirodai ügyintézéshez
Jogalap: EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a) pontja – önkéntes hozzájárulás
Adatfeldolgozási tevékenység időtartama, hatálya: a meghatlamazásokat és azok mellékleteit az Okmányiroda tárolja cégünk ezzel kapcsolatos iratot nem őriz
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő munkavállalói
Adatok továbbítása: Okmányiroda Mosonnmagyaróvár
 
6. Biztosításkötés – Eurorisk Bizotsításközvetítő cég: Alyum Kft.
Adatkezelés célja: bizotsításkötéssel kapcsolatos adminisztratív és egyéb feladatok ellátása.
Érintettek köre: Minden olyan vásárló, aki cégünknél Eurorisk gépjármű-felelősségbiztosítást köt
Adatok tárolása: Alyum Kft. telephelye, Eurorisk Kft. szervere
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a gépjárműbiztosítási és/vagy Casco szerződés során megadott személyes adatainak adatkezelője az Eurorisk Kft.

Kezelt személyes adatok: név születési hely és idő, anyja neve, szig szám, lakcím autó adatai
Felhasználási mód: biztosítási ajánlat és kötvény
Jogalap: EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b) pontja – szerződés teljesítéséhez szükséges
Adatfeldolgozási tevékenység időtartama, hatálya: a szerződéses jogviszony megszűnését követő 365 nap, illetve a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 5 évig őrzi meg.
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Alyum Kft. munkavállalói
Adatok továbbítása: Eurorisk Kft. felé. Cégünk a könyvelési feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe.
 
7. Honlaplátogatás, sütik
A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a www.alyumauto.hu weboldal látogatóiról és eszközeikről
7.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik.
A cookie-k kezelése során nem történik személyes adatkezelés
7.2 Sütik törlése
Az érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő munkavállalói, weboldal kezelő
Adatok továbbítása: adattovábbítás nem történik harmadik fél részére.
 
8. Munkavállalók adatkezeléseire vonatkozó adatok
Kezelt adatok köre: A GDPR rendelet munkavállalóink adataira és adatkezelésére is vonatkozik. Ennek értelmében a Munka törvénykönyve rendelkezik. Ez alapján kötelezően meghatározott adatokat kezelünk és továbbítunk a hatóságok felé. Bejelentett munkavállalók száma: 2 fő, aki GDPR – a személyes adatok védelmére vonatkozó – oktatásban részesült.
 

Technikai adatok - Mit teszünk az adatbiztonságért?

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatokat
• megfelelő intézkedésekkel védi
• a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen – pl.: korlátozott jogosultságok.
Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt – pl. magas biztonsági szintek bevezetése.
 

Információbiztonság

A szervezeti intézkedések magukban foglalják
• az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését,
• munkavállalók oktatását,
• a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekben.
A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.
 
Felhívjuk a vállalkozásunk részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!
 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.
 
 
Adatfeldolgozóink:
• Az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, akik személyes adatokat dolgoznak fel - Munka Törvénykönyve 71.§ - 101.§ alapján
• Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő cég
Név: TAX-ÓVÁR Kft.
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 6. tetőtér 7.
Adószám: 11408921208
Hozzáférhetőség
könyvelés: számlán szereplő adatok
bérszámfejtés: munkavállalói adatok
Jelen Tájékoztató alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.
Jogalap
az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
 
• Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló tárhelyszolgáltató és webfejlesztő cég
Név: Szalai Zsolt e.v.
Székhely: 9019 Győr, Szent László út 172.
Adószám: 45735419-1-28
 
Hozzáférhetőség
Jelen Tájékoztató alapján meghatározott adatbázis adatain technikai feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.
Jogalap
az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
  

Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan?

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
1. Tájékoztatáshoz való jog
Az megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 
2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai
• az érintett személyes adatok kategóriái
◦ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
• az adatforrásokra vonatkozó információ
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 
3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen
• ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
8. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
 
9. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 15-22 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Dátum, 2023. november 7.
 

A Cookie-k kezelése

A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Az alyumauto.hu célja a sütikkel, hogy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók részére. A sütiket automatikusan nem fogadja el a böngésző, hanem az oldalra látogatónak kell elfogadni.

A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az Alyum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. illetve az esetleges külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben a Regisztrált felhasználó böngészőjében letiltja ezen jel továbbítását, akkor is igénybe veheti a honlapon szereplő legtöbb megoldást, azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások egyes funkcióit nem tudja teljes mértékben igénybe venni.

Alyum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes és különleges adatokat nem használja, azonban jogosult azokat más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át harmadik személyeknek. Kivételt képez ez alól az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.